strona główna
« strona główna
  Wtorek 28.04.2015         godz: 17:55:35         imieniny: Bogny, Walerii, Witalisa       
  Poczta
  Logowanie do panelu
Biuletyn Informacji Publicznej MZO

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 2 w BIELSKU-BIAŁEJOferta

Diagnoza          
Terapia            
Poradnictwo                
Wspieranie rozwoju uzdolnień                
Wydawanie opinii i orzeczeń                
Profilaktyka , psychoedukacja, promocja zdrowia            
Działania w ramach wczesnej stymulacji rozwoju            
Działania adresowane do przedszkolaków           
Diagnoza trudności szkolnych                
Oferta logopedyczna                
Terapia SI            
Terapia metodą kinezjologii edukacyjnej Dennisona             
Pomoc w wyborze szkoły i zawodu            
Szkoła dla Rodziców            
Programy


Diagnoza

 • Badanie przyczyn trudności szkolnych
 • Rozpoznawanie zaburzeń dyslektycznych
 • Diagnoza logopedyczna (zaburzenia mowy)
 • Ocena predyspozycji zawodowych
 • Diagnoza trudności emocjonalnych i w zachowaniu
 • Określanie dojrzałości szkolnej ( zdolność do realizacji obowiązku szkolnego)
 • Badania profilaktyczne przesiewowe w grupie dzieci sześcioletnich i w młodszych klasach szkół podstawowych

Terapia

 • Indywidualna terapia pedagogiczna (trudności w nauce)
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia zaburzeń dyslektycznych (grupa dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej)
 • Pomoc psychologiczna, terapia indywidualna ( kryzysy rozwojowe, trudności emocjonalne i w zachowaniu, problemy rodzinne )
 • Wczesna stymulacja rozwoju dziecka prowadzona przez psychologa, pedagoga, logopedę, fizjoterapeutę w zależności od indywidualnych potrzeb
 • Zajęcia grupowe dla uczniów nieśmiałych, zahamowanych
 • Zajęcia metodą kinezjologii edukacyjnej Dennisona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z trudnościami w nauce
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z trudnościami w nauce
 • Zajęcia dla dzieci nadpobudliwych (grupa)

Poradnictwo
 

 • Porady dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, przezwyciężania trudności  szkolnych i usprawniania mowy oraz wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe ( pomoc uczniom w wyborze szkoły, zawodu, kierunku studiów)
 • Informowanie o przepisach oświatowych, instytucjach pomocowych oraz inicjatywach skierowanych do dzieci, ich rodziców i nauczycieli
 • Konsultacje dla nauczycieli i pedagogów

Wspieranie rozwoju uzdolnień
 

 • Konsultacje dla uczniów zdolnych, ich rodziców i nauczycieli
 • Badania dzieci i młodzieży o cechach znamionujących wybitne uzdolnienia
 • Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych
 • Szkolenia rad pedagogicznych oraz spotkania z rodzicami dotyczące opieki nad uczniami zdolnymi, rozpoznawania i wspierania uzdolnień
 • Rozpoznawanie zdolności i zainteresowań
 • Opiniowanie w sprawach różnych form pomocy przewidzianych w prawie oświatowym i dla celów stypendialnych

Wydawanie opinii i orzeczeń
 

 • Kwalifikowanie dzieci i młodzieży do różnego rodzaju placówek oświatowych
 • Opiniowanie i orzecznictwo w sprawie zalecanych form pomocy dla dzieci i młodzieży
 • Inne opinie postdiagnostyczne

Profilaktyka , psychoedukacja, promocja zdrowia

OFERTA  ZAJĘĆ  WARSZTATOWYCH

Dla uczniów:

 • Zajęcia integracyjne
 • Zajęcia profilaktycnzo-wychowawczwe "Spójrz inaczej"
 • Budowanie norm i zasad grupowych. Kontrakt grupowy
 • Budowanie klimatu współpracy i zaufania w grupie
 • Tolerancja
 • Dojrzewanie
 • Męskość, kobiecość
 • Radzenie sobie z emocjami
 • Techniki uczenia się
 • Przeciw agresji
 • Radzenie sobie z przemocą
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Skuteczne komunikowanie się w grupie
 • Trening asertywnych zachowań społecznych
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Planowanie i organizacja czasu wolnego
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Zajęcia profilaktyczne wg programu „Spójrz inaczej”
 • Zajęcia z uczniami dyslektycznymi
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych
 • Wybór szkoły i zawodu
 • Profilaktyka uzależnień
 • Autoprezentacja
 • Trening pewności siebie
 • Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży
 • Grupa dla dzieci nadpobudliwych


Dla nauczycieli:

 • Stres maturalny
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i z ADHD
 • Profilaktyka zaburzeń mowy
 • Relacje nauczyciel- uczeń
 • Relacje nauczyciel-rodzic
 • Skuteczna komunikacja międzyludzka     
 • Psychologiczne mechanizmy uzależnień
 • Trudności dzieci w przyswajaniu pojęć matematycznych
 • Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Aspekty dojrzałości szkolnej
 • Diagnoza dysleksji- metody pracy z uczniem
 • Agresja- wprowadzenie w problematykę
 • Wspieranie dziecka zdolnego
 • Rozwiązania edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
 • Współpraca szkoły i rodziców z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
 • Wypalenie zawodowe
 • Praca z dzieckiem z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu


Dla rodziców:

 • Potrzeby psychiczne dzieci
 • Problemy okresu dojrzewania
 • Skuteczna komunikacja z dzieckiem
 • Jak pomagać dziecku w nauce
 • Relacje z dzieckiem w wieku dorastania
 • Moje dziecko- dobry uczeń
 • Postawy wychowawcze rodziców
 • Rola uczuć w relacji z dzieckiem
 • Zachęcanie dziecka do samodzielności
 • Wychowanie dziecka zdolnego
 • Drogi do uzależnień
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Działania w ramach wczesnej stymulacji rozwoju

Od września 2006 roku specjaliści  z PPP nr 2 wprowadzili nową formę pomocy dla małych dzieci i ich rodziców w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wyjątkowo duża plastyczność układu nerwowego i jego duże możliwości kompensacyjne u małych dzieci stwarzają warunki do intensywnej stymulacji dającej stosunkowo szybkie i trwałe efekty. Stąd na całym świecie zespoły specjalistów angażują się w rozwój metod i form jak najwcześniej podejmowanej pracy z dzieckiem i rodziną, umożliwiającej optymalne funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym. Młodsze dzieci z radością i dużym entuzjazmem pokonują trudności, w trakcie atrakcyjnej zabawy terapeutycznej (stymulująco-rehabilitującej), dostosowanej do fazy jego rozwoju psychomoto-rycznego. Dzieciom w starszym wieku te same ćwiczenia sprawiają kłopoty i stają się powodem ich frustracji, ponieważ rozmijają się z ich zainteresowaniami rozwojowymi. Im wcześniej rodzic dziecka z problemami rozwojowymi zadba o specjalistyczną opiekę, tym łatwiejsze będzie funkcjonowanie dziecka i rodziny.

 
CELEM NASZYCH DZIAŁAŃ JEST:

 • Objęcie kompleksową opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną dzieci w wieku od 3 miesięcy do czasu osiągnięcia dojrzałości szkolnej
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Terapia integracji sensorycznej (Si)
 • Wczesne wykrywanie niepełnosprawności i zaburzeń w rozwoju
 • Dokładna diagnoza i wyznaczanie kierunków pracy z dzieckiem i jego rodziną
 • Kompleksowa opieka terapeutyczna
 • Ułatwianie dziecku adaptacji w jego najbliższym otoczeniu
 • Poradnictwo w zakresie możliwości wykorzystywania dostępnych form pomocy materialnej

ZAKRES NASZYCH DZIAŁAŃ:

 • usprawnianie wielozmysłowe
 • rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci niepełnosprawnych
 • rozwijanie różnych sposobów porozumie-wania się
 • stymulacja rozwoju mowy
 • korygowanie trudności emocjonalnych i w zachowaniu
 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych
 • rozwijanie umiejętności poznawczyh
 • rozwijanie sprawności manualnej, manipu-lacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej i umie- jętności grafomotorycznych, grafopercep-cyjnych
 • usprawnianie umiejętności samoobsługowych
 • informowanie o możliwościach pomocy dziecku i rodzinie

Najczęstsze problemy pojawiające się u małych dzieci:

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • padaczka
 • zaburzenia w obrębie funkcjonowania zmysłu: wzroku, słuchu, dotyku
 • uszkodzenie centralnego układu nerwo-wego
 • mikrouszkodzenia mózgu
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej i ADHD
 • upośledzenie umysłowe
 • zespoły genetyczne
 • autyzm

Działania adresowane do przedszkolaków

 • Diagnoza dojrzałości szkolnej i lateralizacji – na podstawie pisemnego zgłoszenia i zgody rodziców.
 • Diagnoza logopedyczna, przesiewowe badania logopedyczne.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – badania diagnostyczne, opiniowanie oraz terapia pedagogiczna, logopedyczna, pomoc psychologiczna oraz rehabilitacja ruchowa.
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne.
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne.
 • Konsultacje i porady dotyczące różnych problemów z dziećmi w wieku przedszkolnym ( w Poradni, po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz na terenie przedszkoli w podanych osobno terminach).
 • Konsultacje dla nauczycieli dot. indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wg zapotrzebowania).
 • Badania grupowe na terenie przedszkoli i szkół (dotyczy grup dzieci 5,6-letnich)  z zastosowaniem programu z zakresu profilaktyki niepowodzeń szkolnych: BĘDĘ DOBRYM UCZNIEM. Gwarantuje on wczesne wykrycie trudności dziecka w podstawowych aspektach dojrzałości szkolnej oraz ukierunkowanie pracy z dziećmi dla nauczycieli i rodziców.
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zaburzeń zachowania i emocji z wykorzystaniem programu autorskiego: NIEGRZECZNE DZIECI – program dla dzieci 5,6-letnich, ich rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci. Proponuje on w ciągu kilku miesięcy równoległą pracę w grupie dzieci, nauczycieli i rodziców uwzględniającą problemy dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi.
 • Organizacja warsztatów dla nauczycieli w zakresie skutecznej komunikacji, prowadzenia spotkań z rodzicami, rozwiązywania konfliktów, budowanie dyscypliny, praca z dzieckiem nadpobudliwym i z ADHD, problemy dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej oraz inne  według sygnalizowanych potrzeb.
 • Udział pracowników w zebraniach i prelekcjach dla rodziców.
 • Prowadzenie „Szkoły dla Rodziców” – zajęcia grupowe (minimum 10 osób) – cykl 10-12 spotkań – zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w PPP-2.
 • W razie konieczności spotkania z rodzicami w sprawie podjęcia obowiązku szkolnego przez dzieci  urodzone w 2004 r. (na terenie Poradni lub przedszkoli zgodnie z zapotrzebowaniem).
 • Konsultacje dla nauczycieli grup dzieci  sześcioletnich na terenie Poradni, wytypowanie dzieci do badań, ustalenie terminów badań.
 • Cykliczne konsultacje dla rodziców na terenie przedszkoli.
 • Inne, w zależności od potrzeb.
 • Udział pracowników PPP nr 2 w Radach Pedagogicznych o charakterze szkoleniowym na terenie przedszkoli.


Diagnoza trudności szkolnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników i szkół zawodowych.

1.DIAGNOZA GRUPOWA – profilaktyczne badania przesiewowe prowadzone na teranie szkół podstawowych w klasach pierwszych pod kątem ewentualnych trudności czytaniu i pisaniu:

A ) wstępna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna celem wyłonienia dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania; ukierunkowanie pracy nauczyciela i rodzica
B ) kwalifikowanie uczniów do zespołów korekcyjno-kompensacyjnych
C ) kwalifikowanie uczniów do ewentualnych badań w poradni psych.- ped.

2.DIAGNOZA INDYWIDUALNA - prowadzona w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na terenie szkoły:

A ) diagnoza trudności w nauce:

 • ocena predyspozycji intelektualnych ucznia
 • ocena umiejętności i wiadomości szkolnych dziecka
 • kwalifikowanie uczniów do zespołów korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych w szkole
 • szczegółowy instruktaż do pracy lekcyjnej z uczniem dla nauczycieli przedmiotowców
 • ukierunkowanie pracy rodzica(instrukcje do pracy z dzieckiem w domu, obszerne materiały i ulotki pomocne w pracy z dzieckiem)

B )diagnoza specyficznych trudności w nauce:

 • dysleksji – specyficznych trudności w czytaniu
 • dysortografii – specyficznych trudności w poprawnym pisaniu
 • dysgrafii – specyficznych trudności w kaligrafii:
 • psychologiczno - pedagogiczna ocena zaburzeń funkcji leżących u podstaw dysleksji, dysortografii i dysgrafii
 • instruktaż do pracy samokształceniowej dla ucznia
 • materiały dla rodzica (ulotki, książeczki, zestawy ćwiczeń))
 • szczegółowe wskazówki do pracy dla nauczycieli przedmiotowców
 • wydawanie opinii o dostosowaniu wymagań w szkole i podczas egzaminów (kompetencyjnych, gimnazjalnych i maturalnych)
 • kwalifikowanie uczniów do udziału w zajęciach indywidualnych lub grupowych na terenie poradni
 • monitorowanie pracy samokształceniowej uczniów

C) diagnoza trudności wychowawczych, rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej

D) diagnoza zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży :
psychologiczna diagnoza problemów dziecka

 • wskazówki dla nauczycieli
 • udzielanie wsparcia rodzicom i opiekunom dzieci
 • kwalifikowanie dzieci do udziału w terapii grupowej lub indywidualnej

E) wydawanie orzeczeń i opinii o dzieciach na podstawie diagnozy psychologiczno- pedagogicznej :

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego(dla uczniów niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie ,zagrożonych niedostosowaniem)
 • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia chodzenie do szkoły
 • wydawanie opinii o uczniach na podstawie przeprowadzonych badań psychologiczno-pedagogicznych – dla potrzeb szkoły, lekarza, sądu na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Oferta logopedyczna

1. Diagnozowanie wad wymowy i stopnia opóźnień w rozwoju mowy  dzieci przedszkolnych i szkolnych.

2. Badania przesiewowe dzieci przedszkolnych na terenie placówek wychowania  przedszkolnego.

3. Indywidualna logoterapia dzieci.

4. Doradztwo logopedyczne, w tym pedagogizacja rodziców.

5. Prelekcje dla rodziców na temat profilaktyki zaburzeń w rozwoju mowy dzieci.

6. Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

7. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych związanych z zaburzeniami mowy.

8. Zajęcia logorytmiczne dla dzieci prowadzone na terenie placówek przedszkolnych.

9. Zajęcia otwarte dla studentów.

10. Materiały informacyjno-instruktażowe dla rodziców, nauczycieli i lekarzy pediatrów.

11. Badania profilaktyczne przesiewowe zmysłów w oparciu o programy: ,,Mówię", ,,Słyszę", ,, Widzę"


Terapia SI

O metodzie integracji Sensorycznej ( SI )

Teoria integracji sensorycznej łączy wiedzę medyczną, psychologiczna, neuropsychologiczną, pedagogiczna i fizjoterapeutyczna. Dotyczy dzieci z zaburzeniami regulacji związanymi z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Wyjaśnia mechanizm zaburzeń neurologicznych to znaczy odpowiada na pytanie dlaczego dziecko ma kłopoty z koncentracją uwagi, mową czynną, bierną, prawidłowym rozwojem ruchowym, samoobsługą, uprawianiem sportu, czytaniem, pisaniem, liczeniem, emocjami czy zachowaniem. Mówi także jaką zastosować w każdym z tych przypadków terapię. Dziecko podczas terapii uczy się wykorzystywać doświadczenia zmysłowe tak by przetworzyć je na właściwą, adekwatną do bodźców reakcję. Wszyscy uczymy się przez zmysły. Codziennie nasze ciało bombardowane jest tysiącem wrażeń. Mózg musi sortować te informacje, przekształcać je i wysyłać do „ich” stacji przeznaczenia lub integrować z innymi odpowiednimi wrażeniami. A wszystko po to by ostateczny rezultat tej aktywności był właściwy. Jeśli jednak procesy te są niewłaściwe dziecko jest uznawane za niegrzeczne, leniwe, niesprawne albo upośledzone. Tak często nie jest. Dziecko może zdradzać swoimi reakcjami bardziej lub mniej poważne zaburzenia zwane deficytami w zakresie integracji sensorycznej.Terapia bardziej przypomina zabawę.Na ogół okazuje się, że dziecko szybko akceptuje proponowane mu ćwiczenia i chętnie w nich uczestniczy, co wspomaga terapie opartą na zasadzie podążania za dzieckiem.

Dlatego warto spróbować terapii SI (integracji sensorycznej) jeśli twoje dziecko:

 • ma problemy z koncentracją uwagi, koordynacją, równowagą, jest niezgrabne  ruchowo
 • zbyt silnie lub zbyt słabo reaguje na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, proprioceptywne, przedsionkowe, smakowe, węchowe
 • jest nadaktywne, nadpobudliwe lub nadmiernie wyciszone, agresywne lub płaczliwe

 


Terapia metodą kinezjologii edukacyjnej Dennisona

Kinezjologia edukacyjna, zwana Gimnastyką Mózgu lub inaczej metodą Paula Dennisona jest to oparta na rzetelnych badaniach neurofizjologicznych, metoda korekcyjna procesów poznawczych człowieka. Powstała ponad 20 lat temu w Kalifornii i obecnie jest stosowana w wielu krajach świata.

Dennison zauważył, że do efektywnego uczenia się niezbędna jest dobra współpraca obu półkul mózgowych tzn. prawidłowa ich integracja. Osoba, u której obie półkule mózgowe dopełniają się jest spokojna i zrelaksowana. Paul Dennison stworzył program Gimnastyki Mózgu, który Integruje (scala) pracę obu półkul mózgowych. Opracował system prostych ćwiczeń fizycznych. Te ćwiczenia - wykonywane systematycznie – znacząco wpływają na wyniki w nauce. Ćwiczenia są na tyle łatwe, że nie sprawiają kłopotu nawet mało sprawnym osobom. Większość osób stosujących tą metodę mówi, że ćwiczenia sprawiają im przyjemność.

Szczególnie przydatne okazują się w pacy z:

 • uczniami dyslektycznymi i dysgraficznymi (tj, tymi, którzy popełniają błędy ortograficzne oraz mają brzydki, nieczytelny charakter pisma), (Najnowsze badania w zakresie dysleksji i innych trudności w uczeniu się wskazują na bardzo dobre efekty stosowania metod ruchowych.)
 • uczniami z deficytami w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, w zakresie orientacji przestrzennej i ze słabą znajomością schematu własnego ciała,
 • uczniami z trudnościami w zakresie koncentracji uwagi, słabej pamięci,
 • dziećmi zestresowanymi, lękowymi i nadmiernie pobudzonymi,
 • dziećmi z ogólnymi trudnościami w nauce.

 

 


Pomoc w wyborze szkoły i zawodu

I. POMOC INDYWIDUALNA

Konsultacje z psychologiem – doradcą zawodowym (dla gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli)

 • Diagnoza możliwości intelektualnych i predyspozycji zawodowych pod kątem  podejmowania trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (na podstawie testów, ukierunkowanego wywiadu, opinii szkoły, dokumentacji medycznej),
 • Poradnictwo - przekazywanie uwag, sugestii i propozycji do rozważenia przez ucznia,
 • Udostępnianie bazy informacyjnej Poradni: oferta szkół, uczelni, domów kultury, różnorodnych instytucji doskonalenia,
 • Prezentacja wybranych zawodów z uwzględnieniem zadań i czynności roboczych, środowiska pracy, wymagań psychologicznych, fizycznych i zdrowotnych, zapotrzebowania na rynku pracy, możliwości awansu,
 • Ukierunkowywanie i nadzorowanie pracy uczniów z komputerem (programy doradcze, pozyskiwanie informacji edukacyjno – zawodowych z internetu)
 • W odniesieniu do osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -  analiza trudności i ograniczeń, poszukiwanie odpowiednich szkół dla uczniów (m.in. integracyjnych, specjalnych), kierowanie do tych szkół (opinie, orzeczenia),
 • Wydawanie opinii o pierwszeństwie przy rekrutacji do szkoły średniej dla absolwentów gimnazjów, którzy nie mogą uczyć się w zasadniczej szkole zawodowej z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne,
 • Wspieranie pedagogów szkolnych w pełnieniu roli doradców zawodowych,
 • Spotkania z rodzicami uczniów kończących gimnazjum – udzielanie porad i informacji dotyczących możliwości dalszego kształcenia przez dzieci. Warsztaty i prelekcje (dla gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli)

II. POMOC GRUPOWA
 

 • Warsztaty aktywizujące wybór zawodu dla gimnazjalistów – czynniki trafnego wyboru zawodu, diagnoza zainteresowań
 • Spotkanie informacyjne na temat systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zasad rekrutacji i sieci szkół w Bielsku – Białej (dla gimnazjalistów, dla rodziców gimnazjalistów)
 • Warsztaty orientacji zawodowej dla gimnazjalistów ze szkoły specjalnej (z lekkim upośledzeniem umysłowym)
 • Warsztaty samopoznania dla licealistów – ocena predyspozycji zawodowych, diagnoza temperamentu i wybranych zdolności.
 • Warsztaty zawodoznawcze dla licealistów – poznawanie zawodów i analiza rynku pracy
 • Spotkanie informacyjne na temat możliwości dalszego kształcenia po maturze, systemu szkolnictwa wyższego, istotnych kryteriów wyboru uczelni (dla maturzystów, dla rodziców uczniów szkół średnich)
 • Pomoc w wyborze zajęć fakultatywnych i przedmiotów zdawanych na maturze
 • Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów: Jak pomóc uczniom w wyborze szkoły i zawodu?
 • Warsztaty dla rodziców gimnazjalistów: Jak pomóc swoim dzieciom w wyborze szkoły i zawodu?

Szkoła dla Rodziców
 

Dla wszystkich, którzy chcieliby żyć z dziećmi w przyjaźni

Program przeznaczony jest dla Rodziców, którzy chcą wychowywać dziecko samodzielne, pewne siebie i radzące sobie teraz i w przyszłości.

Cele: Wyposażenie rodziców w nowe metody wychowawcze, nowe sposoby komunikowania się z dziećmi, przełamywanie trudności i odkrywanie możliwości pomagania sobie i swoim dzieciom, poszukiwanie takich metod postępowania, które zapewnią godność i człowieczeństwo, zarówno dzieciom, jak i rodzicom; szukanie drogi, która pozwala rodzicom traktować z pełnym szacunkiem potrzeby swoich dzieci i z równym szacunkiem potrzeby własne, wykluczając tym samym agresję i przemoc.

Realizacja programu: Program obejmuje około 30 godzin zajęć w sesjach trzygodzinnych prowadzonych przez trenerów Poradni
 
Liczebność grupy: do 12 uczestników

Tematyka sesji:

 • Spotkania integracyjne
 • Domowe kontrakty
 • Komunikat"ja"
 • Komunikacja niewerbalna
 • Bariery komunikacyjne
 • Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami  
 • Zachęcanie dzieci do współpracy
 • Konsekwencje zamiast kar i nagród
 • Skuteczne pochwały.
 • Wdrażanie do samodzielności.Uwalnianie dzieci od grania ról.
 • Analiza konkretnych sytuacji wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod komunikacji
   

Programy

,,Ortograffiti"

,,Niegrzeczne dzieci"

,,Będę dobrym uczniem"

,,Poznaj siebie i rozwijaj się"

 
 
Copyright © 2007 MZO Bielsko-Biała. All Rights Reserved. wykonanie: Wizja.net
 
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Biała, mzo bielsko-biała, mzo bielsko, oświata bielsko, oświata bielsko-biała
ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z niniejszej witryny może być utrudnione. Więcej informacji znajdziesz tutaj.